گالری تصاویر

گالری تصاویر دکتر داود نریمان زاده

گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • نمایی از عکس معده جدا شده در جراحی اسلیو معده

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • دکتر داود نریمان زاده در حین عمل لاپاراسکوپی

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • نمونه ای از سنگ کیسه صفرا

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • بخشی از معده جدا شده در جراحی اسلیو معده

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • معده جدا شده در عمل لاپاراسکوپی اسلیو گاسترکتومی

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده

 • معده جدا شده در عمل لاپاراسکوپی اسلیو گاسترکتومی

  گالری عکس های جراحی دکتر نریمان زاده